Guest looking at the Rare Project exhibition on display in the House of Parliament

Guest looking at the Rare Project exhibition on display in the House of Parliament

Project Co-ordinator (Please see below for the Welsh version)

 

Starting salary £17,000 pro-rata (18 hours per week) – 24 months fixed term contract

funded by Big Lottery Fund Wales

Same but Different is a community interest company that uses the arts to raise awareness of disability and counteract prejudice.  

We are looking for a Project Co-ordinator to work on our exciting new project Rare Aware.  The Rare Aware project has been designed to specifically raise awareness of rare diseases and their impact on people and the communities they live in with specific geographic area of North Wales.  The Project Co-ordinator will work closely with the rest of the Same but Different team and external stakeholders to deliver existing project commitments.  It is desirable that the applicant is bilingual in English and Welsh.  As a small team we will work closely together to achieve our aims.

 This is a 24-month fixed term contract to start as soon as possible. The hours of work are 18 hours a week (worked flexibly according to the need of the project) including some morning, evening and weekend work.  The applicant must be a team player, flexible and organised with good communication skills. The post will be based in Mold and operate throughout North Wales. Applicants must have use of their own car, for which expenses are paid. A Disclosure and Barring Service notification will be required.

Closing date:     20 September 2018                                                                    

Job Description and further information is available from: enquiries@samebutdifferentcic.org.uk.

For an informal chat about this vacancy, please call Ceridwen Hughes on 07971 983028

www.samebutdifferentcic.org.uk.

 

Cydlynydd Prosiect

 Cyflog cychwynnol £17,000 pro-rata (18 awr yr wythnos) - contract tymor penodol 24 mis a ariennir gan Gronfa Loteri Fawr Cymru

 Mae Same but Different yn gwmni budd cymunedol sy'n defnyddio'r celfyddydau i godi ymwybyddiaeth o anabledd ac i wrthsefyll rhagfarn. Rydym yn annog pobl i edrych y tu hwnt i’r argraff gyntaf a darparu cyfeirbwyntiau i sefydliadau cefnogi.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i weithio ar ein prosiect newydd cyffrous, Rare Aware. Mae'r prosiect Rare Aware wedi'i gynllunio i godi ymwybyddiaeth benodol o glefydau prin a'u heffaith ar bobl a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt, o fewn ardal ddaearyddol benodol Gogledd Cymru. Bydd y Cydlynydd Prosiect yn cydweithio'n agos â gweddill y tîm Same But Different a rhanddeiliaid allanol i gyflawni ymrwymiadau presennol y prosiect. Fel tîm bach, byddwn yn cydweithio'n agos i gyflawni ein hamcanion.

Contract tymor sefydlog o 24 mis yw hwn, ac i ddechrau cyn gynted â phosib. Mae'r oriau gwaith yn 18 awr yr wythnos (i’w gweithio'n hyblyg yn unol ag angen y prosiect) gan gynnwys rhywfaint o waith bore, nos a phenwythnos. Rhaid i'r ymgeisydd fod yn chwaraewr tîm, yn hyblyg a threfnus gyda sgiliau cyfathrebu da. Bydd y swydd yn yr Wyddgrug ac yn gweithredu ledled Gogledd Cymru. Rhaid i ymgeiswyr fod â defnydd o'u car eu hunain, y telir treuliau ar ei gyfer. Bydd angen hysbysu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad cau:     20 Medi, 2018                                                                                  

Mae Swydd Ddisgrifiad a rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth: enquiries@samebutdifferentcic.org.uk.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd wag hon, ffoniwch Ceridwen Hughes ar 07971 983028

www.samebutdifferentcic.org.uk.